Textilshop mit PFIFF

Algemene leveringsvoorwaarden voor Firma

Pfitzner Reitsport GmbH & Co. KG,

Bahnhofstraße 61a · 59872 Meschede-Freienohl

Head Office: Meschede – District Court of Arnsberg - HRA 3860

Personally liable proprietor:

PFIFF Pfitzner Reitsport Verwaltungs- GmbH

Head Office: Meschede – District Court of Arnsberg - HRB 7796

Managing Directors: Katharina Pfitzner

VAT Registration No.: DE 252 778 640

Effective from 15 February 2014Algemene leveringsvoorwaarden voor Firma PFIFF Pfitzner Reistport GmbH & CO. KG,  Bahnhofstrasse 61a, 59872 Meschede-Freienohl, hierna verkoper genoemd.

§ 1 Algemeen en toepasselijkheid

(1) Deze Algemene voorwaarden gelden voor de zakelijke relatie tussen de verkoper en de klant met betrekking tot de in deze catalogus weergeven artikelen en diensten. Klanten in de zin van deze Algemene voorwaarden zijn uitsluitend ondernemers in de zin van § 14 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), en natuurlijke - of rechtspersonen of handelingsbevoegde persoonlijke vennootschappen die bij het aangaan van de rechtshandeling in de uitoefening van hun bedrijf of zelfstandig beroep optreden.

(2) Afwijkende, tegengestelde of aanvullende Algemene voorwaarden maken geen onderdeel van deze overeenkomst uit, tenzij in de geldigheid daarvan uitdrukkelijk wordt toegestemd. Deze Algemene voorwaarden gelden ook ingeval de verkoper, met kennis van daarmee strijdige - of van deze Algemene voorwaarden afwijkende voorwaarden van de klant, de levering aan de klant zonder voorbehoud uitvoert.

(3) De verkoper kan, voor het versturen van de catalogus, een kopie van een bedrijfsvergunning voor de handel in ruitersportartikelen en het invullen van een afzonderlijke door de verkoper vooraf opgesteld bedrijfsenquêteformulier vragen.

§ 2 Aanbod, aangaan van de overeenkomst

(1) Het aanbod van de verkoper is niet-bindend en vrijblijvend. Dit geldt ook met betrekking tot de prijzen en de productinformatie. In het bijzonder voor op bestelling gemaakte producten geldt een prijstoeslag van minimaal 20%. Alle artikelen worden aan een doorlopende kwaliteitscontrole onderworpen. Verkoper behoudt zich om die reden technische wijzigingen voor, evenals, naar redelijkheid, wijzigingen waar het de vorm, het model, de kleur, het materiaal en/of gewicht betreft. In het bijzonder geldt dit voor kwaliteits- hoeveelheids-, gewichts- en materiaalsterkten of dergelijke afwijkingen.  Omdat zich vanwege druktechnische redenen afwijkingen tussen de afbeelding en het origineel kunnen voordoen, kunnen bestelde goederen in beperkte mate afwijken van die welke in de catalogus zijn weergegeven. De verkoper en de klant komen overeen dat de bovengenoemde afwijkingen geen  kennelijke gebreken in de levering/het object van de koop vormen.

(2) Als de bestelling als aanbod overeenkomstig § 145 BGB wordt gekwalificeerd, kan de verkoper dit binnen 8 werkdagen aanvaarden. Als de verkoper binnen deze termijn de bestelde goederen levert, komt dit met een aanvaarding overeen. Bestellingen van goederen die voor de export zijn bestemd, worden pas bij een bestelde waarde van € 150,-- in EU-landen, en van € 500,-- voor andere landen. 

De bestelling door de klant dient per fax of e-mail plaats te vinden. Bij telefonische bestellingen draagt de koper het risico van misverstanden/fouten bij de overdracht, tenzij dit terug te voeren is tot opzet of grove nalatigheid van de verkoper c.q. diens werknemers. § 9 (2) is van overeenkomstige toepassing.

(3) Het aangaan van de overeenkomst vindt onder het voorbehoud plaats dat in geval de verkoper zelf  niet juist, of niet naar behoren is beleverd de prestatie niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgevoerd. Dit geldt alleen in het geval de verkoper niet voor het niet-leveren hoeft in te staan, in het bijzonder bij het afsluiten van een overeenstemmende dekkingstransactie met de toeleverancier. Indien de goederen niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar zijn, wordt de klant onverwijld geïnformeerd. De tegenprestatie wordt onverwijld gerestitueerd.

§ 3 Prijzen en betalingsvoorwaarden

(1) Prijzen gelden "Af fabriek" exclusief verzending, verpakking en verzekering. Alle prijzen zijn, indien deze niet als paar, verpakkings-, stel- of setprijs zijn aangegeven, zijn prijzen per stuk exclusief de op het moment van facturering geldende wettelijke BTW.

De prijzen van producten in deze catalogusuitgave verliezen op het moment dat geactualiseerde prijzen aan de klanten beken worden gemaakt c.q. bij het verschijnen van een nieuwe jaar-/seizoens- of eventscatalogus hun geldigheid. Bij de bekendmaking en de ingang van een in voorkomende gevallen vastgelegde peildatum verliezen nieuwe prijzen hun geldigheid.

Bij bestelling van minder dan € 50,-- brengt verkoper administratiekosten ter hoogte van € 7,50 (excl. BTW) in rekening.

Door de verkoper verstuurde keuze- c.q. monsterzendingen dienen binnen 10 werkdagen na ontvangst aan de verkoper te worden geretourneerd. Voor het inachtnemen van deze termijn is een tijdige verzending voldoende. Bij niet tijdige retournering worden de producten in rekening gebracht. Bij de zending wordt hier op gewezen.

(2) Betaling kan door een binnenlandse  klant per bankoverschrijving c.q. onder rembours plaatsvinden. Tot aankoop op rekening kan, met inachtneming van concreet bepaalde betalingsvoorwaarden die u met onze boekhouding moet overeenkomen, worden besloten. Bij in het buitenland gevestigde klanten kan betaling door middel van rembours, vooruitbetaling, betaling via Swift of credietkaart plaatsvinden. Voor een korting wegens contante betaling is een afzonderlijke overeenstemming vereist.

(3) Indien uit de opdrachtbevestiging of de factuur niet anders blijkt, dient de koopprijs binnen 20 dagen zonder korting te worden betaald. Na afloop van deze termijn is de klant in verzuim. Gedurende het verzuim dient de klant over het verschuldigde bedrag 8% boven de basisrente te betalen; een claim voor een hogere verzuimschade blijft daarbij voorbehouden.

(4) Indien de verkoper aanwijzingen krijgt dat de vermogenssituatie van de klant in betekenende mate verslechterd is, of de klant met een betaling aan verkoper in verzuim is, kan de verkoper voor de uitvoering van nog ontbrekende leveringen van een daaraan voorafgaande zekerheidstelling afhankelijk maken.

Indien de verkoper aanwijzingen krijgt dat de vermogenssituatie van de klant in betekenende mate verslechterd is, waardoor het te verwachten is dat de klant naar het zich laat aanzien niet in staat zal zijn aan bestaande betalingsverplichtingen op de vervaldatum te voldoen, kan de verkoper eisen dat alle facturen worden betaald, en alle nog niet vervallen facturen vervallen verklaren.

(5) De klant heeft slechts dan een compensatierecht als de tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld, erkend zijn, of niet door de verkoper betwist. De klant kan een retentierecht alleen dan uitoefenen als zijn tegenvordering op dezelfde contractuele verhouding is gebaseerd.

§ 4 Levering, levertijd

(1) Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geeft de verkoper geen garantie voor de nakoming van bepaalde levertijden. De tijdige en behoorlijke nakoming van de verplichtingen van de klant is een voorwaarde voor de leveringsverplichting. Het verweer dat het contract niet is nagekomen blijft voorbehouden.

(2) Als de goederen bij bestelling in voorraad zijn, worden deze door de verkoper onverwijld besteld, de koper wordt daarover en over de te verwachten levertijd onverwijld geïnformeerd. Met betrekking tot het voorbehoud dat de verkoper zelf naar behoren wordt toegeleverd verwijst verkoper naar § 2 (3) van deze algemene voorwaarden.

(3) De verkoper heeft het recht op een gedeeltelijke levering indien een gedeeltelijke levering met inachtneming van het belang van de klant redelijk is.  Voor de klant ontstaan daardoor geen meerkosten.

§ 5 Overgang van het risico

Het risico van toevallig teloorgaan en een toevallige verslechtering van de goederen gaat bij de overgave, bij een verzendkoop door de levering van de goederen aan de expediteur de vervoerder of de overige voor de verzending bepaalde persoon of organisatie, over op de klant Als de klant met de aanvaarding in verzuim is, geldt dit als overgave.

§ 6 Eigendomsvoorbehoud

(1) Totdat alle vordering uit een lopende zakelijke relatie volledig zijn betaald, behoudt  verkoper zich tegenover handelaren het eigendom van de goederen voor. Totdat alle betalingen uit de koopovereenkomst volledig zijn voldaan, behoudt verkoper tegenover ondernemers die geen handelaren zijn zich het eigendom van de goederen voor. Als de klant in strijd met de overeenkomst, in het bijzonder betalingsverzuim, handelt, heeft de verkoper het recht het voorwerp van de koop terug te nemen. De terugname van het object van de koop door de verkoper, houdt een opzegging van de overeenkomst in. Eventuele eisen tot schadevergoeding door de koper blijven hierdoor onaangetast. De verkoper is na terugname van het voorwerp van de koop tot het te gelde maken daarvan bevoegd. Het verlies van het tegelde maken valt onder de verplichtingen van de klant, na aftrek van redelijke verkoopkosten.

(2) De klant is verplicht het voorwerp van de koop zorgvuldig te behandelen, in het bijzonder is hij verplicht deze voor eigen rekening afdoende tegen nieuwwaarde te verzekeren tegen schade door brand, water en diefstal. De verkoper doet reeds nu afstand van alle aanspraken ter hoogte van het factuurbedrag die in geval van schade ontstaan.

(3) Een verpanding of overdracht tot zekerheid van de goederen waarvoor een voorbehoud geldt, is de klant niet toegestaan Bij verpandingen of dergelijke inbreuken door derden dient de koper dit onverwijld schriftelijk aan de verkoper mede te delen. Dit geldt ook voor beschadiging of teloorgaan van de goederen. Indien de derde niet in staat is de verkoper de gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten van een rechtsvordering overeenkomstig  § 771 ZPO  (Duits wetboek inzake burgerlijk procesrecht) te vergoeden, is de klant aansprakelijk voor het verlies dat hierdoor voor de verkoper ontstaat.

(4) De klant heeft het recht het object van de koop in de normale loop van het bedrijf te verkopen; hij draagt reeds nu alle vordering ter hoogte van het factuurbedrag over die hem door de verkoop jegens zijn afnemers of derden ontstaan en wel onafhankelijk daarvan of het voorwerp van de koop zonder of na verwerking  is doorverkocht. Voor de inning van deze vordering blijft de klant bevoegd, ook na het cederen. De bevoegdheid van de verkoper de vordering zelf te innen wordt hierdoor niet verminderd. De verkoper verplicht zich er echter toe deze vordering niet te innen zolang de klant aan de betalingsverplichting uit de opbrengsten nakomt, niet in betalingsverzuim geraakt, en in het bijzonder geen aanvrage tot surseance van betaling of een faillissementsaanvraag is ingediend of een faillissementsprocedure in behandeling is. Anderzijds kan de verkoper verlangen dat de koper aan hem de overgedragen vorderingen die zijn gecedeerd en de debiteuren daarvan bekendmaak, alle voor het innen benodigde informatie verschaft, de daartoe behorende documenten overlegt en aan zijn debiteuren (derden) de cessie mededeelt. Als de klant de vordering in het kader van een echte factoring verkoopt, draagt deze aan de verkoper de overgedragen vorderingen tegen de factor af.

(5) De verwerking en wijziging van het object van de koop door de klant wordt steeds voor de verkoper uitgevoerd. Als het object van de koop met andere
voorwerpen die niet aan de verkoper toebehoren wordt verwerkt, verkrijgt deze de mede-eigendom in de nieuwe zaak in verhouding tot de waarde (factuurbedrag) van het object van de koop tot de andere verwerkte voorwerpen ten tijde van de verwerking. Voor zaken die door de verwerking ontstaan, geldt voor het overige hetzelfde als voor het onder voorbehoud geleverde object van de koop.

(6) Indien het object van de koop met andere voorwerpen onscheidbaar wordt verenigd, dan verkrijgt deze de mede-eigendom van de nieuwe zaak in verhouding tot de waarde van het object van de koop (factuurbedrag) tot de andere daarmee verenigde voorwerpen ten tijde van de vereniging. Als de vereniging zodanig plaatsvindt dat de zaak van de klant als hoofdzaak moet worden beschouwd, geldt als overeengekomen dat de klant aan de verkoper aandeelsgewijs mede-eigendom overdraagt. De klant houdt de volledige - of mede-eigendom die op deze wijze is ontstaan voor de verkoper.

(7) De klant draagt aan de verkoper ook de vordering tot zekerheid van de vorderingen uit de verkopen tegen hem over, die door de verbinding van het object van de koop met een perceel tegen een derde ontstaan.

(8) De verkoper aanvaardt de genoemde overdrachten.

(9) De verkoper verplicht zich ertoe de hem toekomende zekerheden op verzoek van de klant inzoverre vrij te geven als de realiseerbare waarde van zijn zekerheden
voor de vorderingen waarvoor zekerheid wordt gezocht groter is dan 10%;  de verkoper heeft de keuze uit de vrij te geven zekerheden.

§ 7 Garantie

(1) De geleverde goederen kunnen enigszins van de in de catalogus afgebeelde goederen afwijken. Verwezen wordt naar § 2 (1) van deze algemene voorwaarden.

(2) Waar het de aard van de producten betreft, geldt principieel dat de productbeschrijving van de verkoper overeen is gekomen. Dergelijke productbeschrijvingen verliezen hun geldigheid als geactualiseerde productbeschrijvingen aan de klant zijn bekendgemaakt. Bij de bekendmaking en de ingang van een in voorkomende gevallen vastgelegde peildatum verliest de informatie met betrekking tot producten zijn geldigheid. Openbare uitingen, aanprijzingen of reclame van derden zijn niet bepalend voor de aard van de producten in het kader van deze overeenkomst.

(3) Bij vorderingen met betrekking tot gebreken door handelaren wordt ervan uitgegaan dat zij aan hun onderzoekings- en reclameringsverplichtingen hebben voldaan waartoe zij overeenkomstig § 377 HGB (Duits wetboek waarin het handelsrecht geregeld wordt) gehouden zijn. Vastgestelde gebreken dienen schriftelijk op de vrachtbrief te worden aangetekend. De verkoper dient onverwijld van de gebreken in kennis te worden gesteld.

(4) Ondernemers die geen handelaren zijn dienen producten onverwijld op afwijkingen van de kwaliteit en hoeveelheden te controleren en duidelijke gebreken uiterlijk binnen een termijn van twee weken na de ontvangst van de producten aan de verkoper bekend te maken, anders worden claims op grond van garantieaanspraken uitgesloten. Voor het inachtnemen van de termijn is een tijdige verzending c.q. mededeling voldoende.

(5) De verkoper herstelt het gebrek naar zijn keuze door een nakoming achteraf, verbetering achteraf of een vervangende levering. De volledige bewijslast voor alle voorwaarden voor de eis, in het bijzonder voor het gebrek zelf, het moment van de vaststelling van het gebrek en voor de tijdigheid van de reclame wegens gebrek ligt bij de klant. Indien na terugzending door de klant blijkt dat er geen gebrek bestaat, heeft de verkoper het recht voor de behandeling en het opnieuw opslaan een vast tarief ter hoogte van 15% van de waarde van het product met een minimum van € 5,20 in rekening te brengen. De klant wordt toegestaan te bewijzen dat er in het geheel geen schade is veroorzaakt, of dat deze wezenlijk kleiner is dan het vaste tarief.

De klant wordt in geval van retourzending van het product verzocht het pakket met de retourzending voldoende te frankeren. Als na terugzending van de klant blijkt dat zich een gebrek voordoet, krijgt deze het portobedrag onmiddellijk vergoed. Voor de terugzending van het product kan de klant altijd verzoeken dat de verkoper hem een freeway-sticker doet toekomen of door deelname aan het DHL-Easy-Log-systeem zelf een dergelijke sticker laten aanmaken. Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat de frankering van de retourzending niet een voorwaarde voor het indienen van de vordering op basis van garantie is.

(6) Indien de levering achteraf niet succesvol is, kan de klant in principe naar zijn keuze een vermindering van het te betalen bedrag (reductie) of de annulering van de overeenkomst (opzegging) en schadevergoeding eisen in plaats van de prestatie. In plaats van schadevergoeding in plaats van de prestatie kan de klant de vergoeding van nutteloos gedane uitgaven overeenkomstig  § 284 BGB eisen die hij in vertrouwen op het verkrijgen van het product heeft gedaan en die hij in redelijkheid heeft gedaan.

(7) Bij onbeduidende gebreken heeft de klant -met inachtneming van de wederzijdse belangen- geen recht op opzegging. In het geval dat de klant schadevergoeding in plaats van de prestatie eist of wanner hij vergoeding van nutteloos gedane uitgaven eist, gelden de aansprakelijkheidbeperkingen van  § 9.

(8) In afwijking van de wettelijke regeling bedraagt de garantietermijn een jaar na aflevering van de producten. De garantietermijn van een geldt niet als de verkoper grove schuld  of bedrog te verwijten en/of toe te rekenen is, en voorts niet in het geval de verkoper aansprakelijk is voor verwijtbare en/of toerekenbare letsel of schade voor de gezondheid en bij het overlijden van de klant, in geval van een garantie en in geval van een leveringsregres overeenkomstig §§ 478, 479 BGB. De aansprakelijkheid van de verkoper ingevolge het Produkthaftungsgesetz (Duitse wetgeving inzake productaansprakelijkheid) blijft hierdoor onaangetast.

(9) De verkoper geeft de klant geen garanties in juridische zin tenzij uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen. Fabrieksgaranties blijven onverminderd van kracht.

§ 8 Op bestelling gemaakte producten, vrijwaring

(1) De klant is aansprakelijk voor de juistheid van te leveren documenten zoals modellen, tekeningen etc. en draagt het risico voor de overdracht. § 9 (2) van deze algemene voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

(2) De klant dient er bij artikelen en documenten (bijvoorbeeld tekeningen, voorbeelden) die hij aan de koper voor verwerking ter beschikking stellen zorg voor te dragen dat hierop geen rechten van derden rusten. De klant vrijwaart de  verkoper tegen alle gerechtvaardigde aanspraken die derden van de verkoper eisen wegens een inbreuk op hun rechten of wegens overtredingen van het recht op grond van de door de klant overgedragen artikelen en documenten, en waarvoor de klant aansprakelijk is. Tevens neemt de klant de kosten voor de verdediging in rechte voor zijn rekening inclusief alle gerechtelijke - en advocatenkosten ten bedrage van de wettelijke tarieven. Hiervoor dient de klant aan de verkoper een passend voorschot te verlenen.

§ 9 Beperkingen van de aansprakelijkheid

(1) Bij inbreuken op de verplichtingen die voortvloeien uit eenvoudige nalatigheid beperkt de aansprakelijkheid van de verkoper zich tot de op grond van de aard van de producten c.q. dienstverlening voorzienbare directe gemiddelde schaden die voor de overeenkomst te verwachten zijn. Dit geld ook voor inbreuken op de verplichtingen die voortvloeien uit eenvoudige nalatigheid van de wettige vertegenwoordiger of werknemers c.q. hulpkrachten van de verkoper. Bij inbreuken op de verplichtingen die voortvloeien uit eenvoudige nalatigheid die niet een wezenlijk onderdeel van de verplichtingen uit het contract vormen is, de verkoper niet aansprakelijk. Hij is echter wel verantwoordelijk voor de inbreuk op de rechtsposities van de klant die wel een wezenlijk onderdeel van de overeenkomst vormen. Rechtsposities die een wezenlijk onderdeel van de overeenkomst vormen, zijn die rechtsposities waarop de klant naar inhoud en doel van de overeenkomst aanspraak kan maken. Voorts staat de verkoper voor een inbreuk op de verplichtingen in waarvan de vervulling de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst al helemaal mogelijk maken en op de naleving waarvan de koper mag vertrouwen.

(2) De genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid hebben geen betrekking op aanspraken van de klant op grond van garantie en/of productaansprakelijkheid. Voorts gelden de beperkingen van de aansprakelijkheid niet bij bedrog, bij een inbreuk op verplichtingen die een wezenlijk onderdeel van de overeenkomst vormen en bij lichamelijk letsel en schade aan de gezondheid, c.q. het overlijden van de klant die/dat de verkoper kan worden aangerekend.

§ 10 Auteursrechten, advertenties van derden

De verkoper bezit de auteursrechten c.q. de exclusieve gebruiksrechten van de in deze catalogus afgebeelde dia's en de aan de verkoper ter beschikking gestelde documenten. Aan de klant wordt voor het adverteren van de producten die de klant van de verkoper heeft verkregen een eenvoudig gebruiksrecht met betrekking tot de dia's die de verkregen producten weergeven, toegekend.
De klant doet afstand van de eisen op grond van vorderingen tegen de verkoper die voortvloeien uit eisen van vermeende rechten van derden op de dia's die deze door de verkoper voor het doel van reclame voor de producten ter beschikking zijn gesteld, tenzij de verkoper met betrekking tot een eventuele inbreuk op rechten van derden zich schuldig heeft gemaakt aan opzet of grove nalatigheid. De dia's mogen door de klant uitsluitend voor de presentatie van de op de dia's afgebeelde producten van de verkoper worden gebruikt.

De klant dient de afbeeldingen van het product regelmatig op actualiteit te controleren en mag niet met verouderd beeldmateriaal adverteren. Als de klant deze verplichting opzettelijk niet nakomt, moet hij de verkoper de schade die hierdoor is ontstaan vergoeden.

In onze catalogus/in onze reclame en seizoensbrochures zijn advertenties van derden (andere ondernemingen) opgenomen. Voor de juistheid en rechtmatigheid van de weergegeven advertenties van derden zijn wij niet verantwoordelijk. Daarom draagt/dragen de verantwoordelijke(n) van de onderneming die reclame maakt de volledige verantwoordelijkheid voor rechtsinbreuken. Het is de Fa. PFIFF niet bekend dat rechten van derden op de afgebeelde inhoud van de advertentie bestaan.

§ 11 Gegevensbescherming

(1) De gegevens van klanten worden met inachtneming van de desbetreffende voorschriften van het Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG, Duitse wetgeving inzake de bescherming van (persoons)gegevens) door de verkoper opgeslagen en verwerkt. Persoonsgegevens worden uitsluitend voor de afhandeling van de bestelling gevraagd, tenzij de klant extra diensten wil hebben. Persoonsgegevens van de klanten worden door de verkoper voor de uitvoering van het doel van de transactie gevraagd, verwerkt en gebruikt. Uiteraard worden persoonsgegevens van de klant vertrouwelijk behandeld en in het bijzonder niet doorgegeven voor reclame of markt- en opinieonderzoek.

(2) De verkoper geeft geen persoonlijke klantgegevens aan derden door. Een uitzondering geldt voor partners die diensten verlenen die ten behoeve de uitvoering van de overeenkomst de overdracht van gegevens vragen, en de voor de verkoper werkzame zelfstandige handelsagenten. In deze gevallen is de omvang van de overgedragen gegevens echter tot een minimum beperkt.

(3) De klant heeft recht op verbetering, blokkering en verwijdering van de gegevens die over hem opgeslagen zijn. Voorts heeft hij te allen tijde het recht  inlichtingen te vragen over de stand van de over hem opgeslagen gegevens. Verkoper is de contactpersoon voor de vragen die de koper dienaangaande stelt. Indien de verwijdering daarvan op grond van wettelijke of contractuele opslagverplichtingen niet zijn toegestaan, worden de gegevens geblokkeerd.

§ 12 Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing, het VN-kooprecht is uitgesloten. Indien koper handelaar is, een rechtspersoon naar publiekrecht of een publiekrechtelijk Sondervermögen (zelfstandig vermogen) is, worden voor alle gedingen uit deze overeenkomst de voor de vestigingsplaats van de verkoper toepasselijke rechtbank als bevoegde rechter overeengekomen. Niettemin heeft de verkoper het recht de klant bij de rechtbank van diens woon- of vestigingsplaats te dagvaarden. De competentie op grond van een exclusief bevoegde rechter blijft hierdoor onaangetast. Tenzij uit de bevestiging van de opdracht anders blijkt, is de vestiging van de verkoop de plaats waar de prestatie geleverd wordt.

PFIFF Pfitzner Reitsport GmbH & Co. KG • Bahnhofstrasse 61a • 59872 Meschede-Freienohl
Tel.:  +49 2903 9787 - 0  •  Fax.:  +49 2903 9787 - 97 •  E-MAIL: zentrale@pfiff.com
Handelsregister Amtsgericht Arnsberg, HRA 3860
USt.ID.Nr.: DE 252 778 640
De Firma PFIFF Pfitzner Reitsport GmbH & Co. KG wordt vertegenwoordigd door de persoonlijk aansprakelijke vennoot PFIFF Pfitzner Reitsport Verwaltungs-GmbH
(Handelsregister Amtsgericht Arnsberg, HRB 7796), deze vertegenwoordigen via de bedrijfsleider Katharina Pfitzner.

Openingstijden groothandel:
Maandag - donderdag        7:45 - 13:00 uur en 13:30 - 16:45 uur
Vrijdag       7:00 - 13:00 uur en 13:30 - 14:45 uur


Openingstijden voor het aannemen van opdrachten:
Maandag - donderdag        7:45 - 16:45 uur
Vrijdag        7:45 - 13:45 uur

Bank details:


Bank


Bank Sort Code

Account No.

Swift/BIC

Commerzbank Meschede

IBAN:

DE05

46441003

0233843200

COBADEFF468

Postbank Dortmund

IBAN:

DE97

44010046

0208107464

PBNKDEFF

Sparkasse Meschede

IBAN:

DE41

46451012

0009002072

WELADED1MESResponsible for Imprint and Content within the meaning of § 10 para. 3 MDSTV:

PFIFF Pfitzner Reitsport GmbH & Co. KG • Bahnhofstrasse 61a • 59872 Meschede-Freienohl

Tel.: +49 2903 - 9787 - 0; Fax.: +49 2903 - 9787 -97 • EMAIL: zentrale@pfiff.com

Commercial Register of the District Court of Arnsberg, HRA 3860

VAT Registration No.: DE 252 778 640

PFIFF Pfitzner Reitsport GmbH & Co. KG is represented by the personally liable proprietor PFIFF Pfitzner Reitsport Verwaltungs-GmbH

(Commercial Register of the District Court of Arnsberg, HRB 7796), this being represented by the Managing Directors Katharina Pfitzner


Download AGB